Trioler och N-oler

Updated 2 weeks ago

  [Översättarens kommentar: Engelskans "tuplets" saknar svensk motsvarighet. För att använda ett enda, kort, ord som inte är alltför obskyrt har vi beslutat att tills vidare använda N-oler.]

  Skapa trioler eller N-oler

  En N-ol är en grupp av noter som delar upp slaget på ett annat sätt än som normalt tillåts av taktarten. Trioler som består av tre åttondelsnoter i ett slag är den vanligast förekommande sortens N-ol.

  Triol

  Enkla N-oler

  En enkel N-ol, som triolen ovanför, kan matas in i notinmatningsläge eller normalt läge.

  I notinmatningsläge

  1. Navigera till noten/pausen (eller en tom takt) där du vill inleda N-olen.
  2. Välj ett resulterande notvärde för hela gruppen (för t.ex. en åttondelsnottriol innebär detta en fjärdedelsnot—kortkommando 5).
  3. Använd en av följande kommandon:
   • Tryck kortkommandot för begärd N-ol: t.ex. Ctrl+3 för en triol; Ctrl+4 för en kvartol ... och så vidare, upp till Ctrl+9 för en nonol. (Mac: Cmd+3Cmd+9);
   • Från menyn, välj InfogaTrioler och N-oler…, och välj sedan önskad N-ol.
   • Från verktygsfältet för notinmatning, klicka på N-ol-ikonen och välj från den utfällbara listan.

  Noten eller pausen delas automatiskt upp för dig, och an lämplig annotering märks ut.

  1. Mata in önskad serie av noter/pauser.

  I normalt läge

  1. Markera en not eller paus som visar det resulterande notvärdet för den önskade gruppen. Du kan behöva skapa detta i partituret innan. Således, om du vill ha en åttondelsnottriol behöver du markera en fjärdedelsnot/-paus.
  2. Använd en av följande kommandon:
   • Tryck kortkommandot för önskad N-ol: t.ex. Ctrl+3 för en triol; Ctrl+4 för en kvartol … och så vidare, upp till Ctrl+9 för en nonol. (Mac: Cmd+3Cmd+9).
   • Från menyn, välj InfogaTrioler och N-oler…, och välj sedan önskad N-ol.
   • Från verktygsfältet för notinmatning, klicka på N-ol-ikonen, och välj från den utfällbara listan.

  Noten eller pausen delas upp automatiskt för dig, och en lämplig annotering märks ut.

  1. Mata in önskad serie av noter/pauser.

  Efterföljande N-oler

  Om du behöver mata in serier av N-oler, och inte vill kontinuerligt upprepa N-olkommandot, kan du markera noterna i den första N-olen och trycka R (upprepa) så många gånger som du behöver; flytta sedan efterföljande noter till rätt plats med piltangenterna, genom att skriva om dem eller använd läget för att skriva om tonhöjd.

  Egna N-oler

  Mer komplexa N-oler kan skapas så här:

  1. I notinmatningsläget, markera ett notvärde som motsvarar N-olens resulterande notvärde; eller, i normalt läge, markera en not eller paus med önskat notvärde.
  2. Öppna dialogrutan Skapa N-ol från antingen menyn (InfogaTrioler och N-oler… Annan…), eller genom att klicka på N-olikonen (verktygsfält för notinmatning).
   Dialogruta för att skapa N-ol
  3. I fältet Förhållande, ange det numeriska förhållandet för N-olen.
  4. Ange Nummer och Klammer för att bestämma hur den visas.
  5. Tryck OK för att stänga dialogrutan.
  6. Mata in önskad serie av noter och pauser.

  Nästlade N-oler

  N-oler kan nästlas inuti andra N-oler.

  Nästlade trioler

  För att skapa en nästlad N-ol:

  1. Skapa den yttre N-olen enligt ovanstående anvisningar.
  2. När du matar in de enstaka noterna, skapa inre N-oler på samma sätt (markera resulterande notvärde för den inre N-olen, och använd därefter ett av N-olkommandona för att dela upp den på lämpligt sätt).

  Ändra hur N-oler visas

  Du kan välja att visa eller dölja en N-ols nummer eller klammer, ändra dess orientering, eller justera linjetjocklek. Se N-olegenskaper (nedanför) för detaljer.

  N-olegenskaper

  Visningen av markerade N-oler kan ändras i avsnittet Trioler och N-oler i Egenskapspanelen.

  Riktning: Bestämmer om N-olbeteckningen visas ovanför eller nedanför notraden. Tillgängliga inställningar är "Auto", "ovanför" (↑) eller "nedanför (↓).
  Nummertyp: Påverkar nummervisningen. Välj mellan "Nummer", "Förhållande" eller "Ingen".
  Klammertyp: Bestämmer klammervisningen. Inställningar är "Auto", "klammer", eller "ingen klammer".
  Linjetjocklek: Tjockleken för N-olklammern, om en sådan visas.

  N-olstil

  Se Mallar och stilar.

  Värden för "Stil för trioler och N-oler" kan redigeras i Format→Stil→Trioler och N-oler.
  Värden för "Stil för text inuti trioler och Noler" kan redigeras i Format→Stil→Textstil→Triol och N-ol.

  "Stil för trioler och N-oler" innehåller

  Stilinställningar för trioler och N-oler

  Inställningarna inkluderar:

  • Egenskaper
   • Riktning
   • Nummertyp
   • Klammertyp
  • Klamrar
   • Klammertjocklek
   • Hakens höjd
  • Vertikalt avstånd från noter
   • Maximal lutning
   • Vertikalt avstånd från skaft
   • Vertikalt avstånd från nothuvud
   • Undvik notrader
  • Horisontellt avstånd från noter
   • Avstånd före första notens skaft
   • Avstånd före första notens huvud
   • Avstånd efter sista notens skaft
   • Avstånd efter sista notens huvud