Skriva noter och pauser

Updated 3 months ago

  Detta kapitel förklarar enbart notering i notsystem, se även kapitlen tabulatur och slagverk.

  Översikt

  Musescore stöder inmatning via tangentbord, mus, MIDI-klaviatur eller med MuseScores virtuella pianoklaviatur. Att använda tangentbordet är snabbt och enkelt, välj ett notvärde med 1-9 och sedan ett tonnamn (A-G). En paus skrivs med 0 (noll).

  MuseScore har praktiskt taget obegränsad "Ångra" för att upphäva inmatningsmisstag. Klicka på knappen Ångra i verktygslisten eller tryck det vanliga kortkommandot Ctrl+Z (Mac: Cmd+Z).

  Skriva noter

  Detta kapitel förklarar standardmetoden ton för ton, där noter och pauser matas in en i taget. Det grundar sig på logiken att när en ny not eller paus skrivs anpassar följande noter och pauser sina värden automatiskt utan påverkan på det totala antalet taktslag i andra takter. Se även kapitlet Alternativa notinmatningsmetoder.

  Välja startpunkt

  För att skriva en not eller paus, börja med att välja en startpunkt. Du kan använda musen eller tangentbordskommandon.

  Selecting a start point

  Notinmatningsläge

  Gå in i notinmatningsläge genom att klicka på verktyget med en penna eller genom att trycka N. En markör visar sig som består av en hög och smal ljusblå låda med mörkblå vänsterkant och som täcker hela notsystemet. Visningen av notskrivningsmarkören indikerar att Musescore är i notinmatningsläge. Lådan är placerad där noten eller pausen kommer att skrivas.

  Entering note input mode

  Om du glömmer att välja en startpunkt först kommer MuseScore att placera markören vid senaste inmatningspunkten eller på någon annan logisk plats, så se till att markören är på önskat ställe.

  Väl i notinmatningsläge skriver man noter från vänster till höger genom att först välja ett notvärde och sedan ett tonnamn eller en paus. När du är klar med notskrivningen på detta ställe och är redo att göra något annat—till exempel skriva noter på annan plats, lägga till andra tecken, eller utföra andra operationer såsom att kopiera och klistra in—kan du lämna notinmatningsläge genom att klicka på verktyget med pennan eller trycka N igen. Du kan annars trycka Esc för att återvända till normalläget.

  Välja notvärde

  I notinmatningsläge väljer man notvärdet för nästa not att matas in:

  • Klicka på motsvarande notikon i Verktygslisten för notinmatning (direkt ovanför dokumentfönstret)
  • Ange kortkommando 19 motsvarande önskat notvärde

   Durations on toolbar

  Kortkommandona är skapade för att vara effektiva och enkla att komma ihåg. De vanligaste notvärdena är åttondel, fjärdedel och halv, och dessa finns på 4, 5, och 6 (mittenraden på den numeriska knappsatsen). Kortare notvärden finns på lägre siffror, och länge notvärden på högre siffror. Den fullständiga listan ser ut så här:

  • Sextiofjärdedelsnot: 1
  • Trettioandradelsnot: 2
  • Sextondelsnot: 3
  • Åttondelsnot: 4
  • Fjärdedelsnot: 5
  • Halvnot: 6
  • Helnot: 7
  • Brevis: 8
  • Longa: 9
  • Punkt: . (ändrar till en punkterad not/paus)

  Andra notvärden, inklusive dubbelpunkterade noter och hundratjugoåttondelar, kan väljas om du först anpassar verktygslist och/eller skapar egna kortkommandon.

  Observera: det är också möjligt att välja notvärde med en MIDI-klaviatur, om du i förväg ställer in tangenterna du vill använda för detta.

  Att välja ton

  När du har valt notvärde kan du mata in tonhöjder med tangentbord, mus, MIDI-klaviatur eller den virtuella pianoklaviaturen.

  Att välja ton med tangentbordet

  Detta är normalt det effektivaste sättet att mata in noter i MuseScore.

  För att mata in not med en viss ton med tangentbordet trycker man helt enkelt motsvarande bokstav (AG) på tangentbordet.

  Selecting pitch

  Noter inmatade på detta sätt ersätter paustecken eller noter som finns vid insättningspunkten. För att lägga en not till ett befintligt ackord trycker man Shift under tiden man trycker tonnamnet. Se avdelningen om ackord nedan för mer information.

  När man matar in noter med bokstavsnamn kommer MuseScore att välja den som ligger närmast föregående not i notsystemet. Detta fungerar bra för notföljder som mest innehåller steg och små språng. Om man behöver byta oktav på inmatad not trycker man Ctrl+ och Ctrl+ (Mac: Cmd+ och Cmd+) för att flytta noten en oktav åt respektive håll.

  Att välja ton med musen

  För att mata in en not med musen klickar man på önskad plats i notsystemet. Muspekaren förhandsvisar noten man är på väg att mata in.

  Mouse cursor

  Om det finns noter på den plats där man matar in kommer den nya noten att läggas till, över eller under. För att istället ersätta noter trycker man Shift under tiden man klickar.

  Det kan vara svårt att mata in noter högt över eller långt under notsystemet med denna metod eftersom MuseScore kan tolka klick långt ifrån notsystemet som ett försök att mata in noter i annat notsystem. Då kan man istället försöka mata in noten en oktav lägre eller högre och sedan trycka Ctrl+ och Ctrl+ (Mac: Cmd+ och Cmd+).

  Observera: ehuru man normalt matar in noter från vänster till höger, tillåter inmatning med musen att man startar var som helst.

  Att välja ton med en MIDI-klaviatur

  Om man har en MIDI-klaviatur ansluten till datorn kan man mata in noter genom att helt enkelt trycka motsvarande tangenter.

  När man spelar på en MIDI-klaviatur matas noter in i följd så länge man släpper en tangent innan man trycker nästa. Om man trycker en tangent innan man har släppt föregående tangent läggs den andra noten till över eller under den föregående noten.

  Noter utanför rådande tonartssignatur inmatade med MIDI-klaviatur kommer att få tillfälliga förtecken automatiskt, men stavningen kanske inte är vad man önskar; för att ändra enharmoniskt trycker man J.

  Att välja ton med den virtuella pianoklaviaturen

  Man kan också mata in noter med Pianoklaviaturen på skärmen. För att visa den använder man Visa→Pianoklaviatur eller trycker P. Fönstret stängs på samma sätt.

  Virtual piano keyboard

  För att mata in en not med en viss ton klickar man helt enkelt motsvarande tangent.

  I likhet med inmatning med tangentbordet kommer noter på detta sätt att ersätta befintliga noter eller pauser. För att istället skriva ackord håller man ner Shift under tiden.

  Observera: för att ändra storlek på klaviaturen ställer man muspekaren i fönstret, håller ner Ctrl (Mac: Cmd) och rullar upp eller ner.

  Entering chords

  For the purpose of this section, chords are any combinations of multiple notes all starting at the same time, all sharing the same duration, and all sharing a single stem.

  Chord entry

  If you wish to enter notes that sound together but start at different times, have different durations, or have separate stems, see Voices. Text of the form "Dm7" is a chord symbol, discussed in Chord symbols.

  Just as for individual notes, chords can be entered by computer keyboard, mouse, MIDI keyboard, or virtual piano keyboard. Except for MIDI keyboard (where you can play multiple notes at once), the notes are still entered one at a time, but in a way that tells MuseScore to combine them into a chord rather than add them sequentially.

  • To add a note to a chord using the computer keyboard, press and hold Shift while entering the note
  • To add a note to a chord using the mouse, click the location where you wish to add the note
  • To add a note to a chord using a MIDI keyboard, either play all the notes at the same time, or play them one at a time but do not release one key before pressing the next
  • To add a note to a chord using the virtual piano keyboard, press and hold Shift while entering the note

  When using Shift+AG to add a note to a chord, the note will be added above any notes already present at the cursor location. You can also specify the note to be added based on the interval above or below the currently-selected note.

  • To add an interval above the selected note, use one of the following:
   • From the menu bar, select Add→Intervals and choose an interval from the list;
   • Press Alt+1-9.
  • For intervals below the selected note, you will need to apply a custom shortcut of your own (see Preferences).

  Entering rests

  Rests can be entered using the computer keyboard or mouse. The duration is selected in the same way as for notes (e.g., using the toolbar or keyboard shortcuts 19). Then instead of entering a pitch as you would for a note, choose one of the following options.

  • From the computer keyboard: press 0 (zero)
  • From the note input toolbar: click the rest icon, then click in the score
  • Using a mouse: right-click in the score

   Rest entry

  Accidentals

  Accidentals

  Standard accidentals (flat, natural, sharp, double flat, double sharp) can be entered either by selecting one before entering the pitch it applies to or by adding them to a note already entered.

  Selecting an accidental before entering a pitch

  To specify an accidental to be applied to the next note entered, you can use the buttons on the Note input toolbar above the score or the corresponding keyboard shortcuts. This can be done either before or after selecting the duration.

  Accidentals on toolbar

  The default accidental shortcuts are:

  • Flat : -
  • Sharp : +
  • Natural : =

  Unlike selecting duration—which applies to all subsequent notes until you change it—an accidental is applied only to the next note entered. But the usual rules of music notation apply, so if you apply a flat to a given note, any subsequent notes you enter of that same pitch within the same measure will be flatted as well, even though no explicit flat sign will be added in front of them.

  Adding an accidental after entering a pitch

  Appropriate accidentals are automatically added to a note when you increase or decrease its pitch:

  • : move pitch up a semitone (spells with sharps).
  • : move pitch down a semitone (spells with flats).

  You can also apply an accidental to a note by clicking the appropriate icon in the Accidentals palette. This palette also contains a large number of microtonal and other special accidentals.

  Adding courtesy/cautionary accidentals

  Although the rules of music notation say that a barline cancels an accidental, and that any note on the same staff line or space in the next measure returns to the pitch indicated by the key signature, it is considered good practice to add a courtesy (also called cautionary) accidental anyhow. These do not change the pitch of the note, so they cannot be added with the and keys. However, any of the other methods described above work.

  While parentheses or brackets are not required for courtesy accidentals, some editors do choose to use them. To add parentheses or brackets around an accidental, you will need to temporarily leave note input mode, select the accidental, then either use the Properties panel to select a bracket type, or click the parentheses or brackets in the More section of the Accidentals palette.

  Note: there are also a set of plugins pre-installed with MuseScore that can automatically add courtesy accidentals as needed.

  Ties

  A tie is a curved line between two notes of the same pitch, indicating that they are to be played as one combined note. Even though they look similar, ties should not be confused with slurs, which join notes of different pitches and indicate legato articulation.

  MuseScore makes it very easy to enter ties. Because ties are always between notes of the same pitch, you do not need to enter the pitch for the second note—just select the duration and enter the tie; MuseScore will add the note automatically. After entering the first note, follow these steps to create the tie:

  1. Select the duration for the second note
  2. Click the tie button on the toolbar or use the shortcut T

   Tie entry

  The tie command adds the second note and ties it to the first in one step. If the first note you entered is part of a chord, then the tie command actually creates an entire second chord with the same pitches as the first and ties all of the notes.

  Tied chord

  Tie placement (options)
  Up to MuseScore 4.1, the previous default behaviour was to draw ties to single notes 'outside' (connecting the top/bottom of the noteheads) and to draw ties to chords 'inside' (connecting the right and left of noteheads). As from MuseScore 4.2 tie placement can now be configured either way for single notes and chords; the default for new scores is that all ties are drawn 'outside'. As well as a score-wide style setting (in Format > Slurs & ties > Ties), this can be overridden for any given tie (via Properties > Tie placement).

  Note: ties normally connect adjacent notes in the same voice, but MuseScore also supports ties between non-adjacent notes and between notes in different voices as described in the section on editing.

  See also