Sidlayout - begrepp

Updated 1 month ago

  MuseScore gör för det mesta ett utmärkt jobb med att ordna musik och text på sidan, men det finns situationer där du kan behöva ändra saker—för att göra musiken större eller mindre, för att lägga till avstånd mellan stämmor, för att ändra antalet takter på en sida, för att flytta text närmare eller längre från notraden, etc. För att göra denna typ av ändringar hjälper det att förstå hur MuseScore fungerar med hänsyn till sidlayout.

  Definitioner

  Det finns ett antal termer som används i det här kapitlet som du behöver känna till.

  Spatium (plural: Spatia) / Mellanrum / Linjeavstånd / sp.

  One spatium
  Storleken på allt i ett partitur, som stämmor, nothuvuden, notstreck, tillfälliga förtecken, klaver etc, använder en grundläggande enhet som kallas "linjeavstånd" eller "sp" (för spatium) för att bibehålla rätt proportioner.
  Ett sp definieras som det vertikala avståndet mellan mittpunkten av två linjer i notsystemet (eller en fjärdedel av ett notsystem med fem linjer, om man förutsätter en hypotetisk linjetjocklek av 0).
  När du skapar ett nytt partitur försöker MuseScore automatiskt att justera linjeavståndet so att alla notraderna ryms inom sidan till att börja med.
  Det brukar innebära att 1 sp = 1,75 mm, vilket resulterar i ett notsystem som är omkring 7 mm högt (närmare detaljer: "Final absolute staff height" section), något som är en bra höjd för den mesta solomusik, körmusik, små ensemblepartitur och individuella stämmor. Sångblad och musik för barn kan behöva en större notrad. Stora ensemblepartitur kräver ofta en mindre storlek för att rymma alla instrument på sidan.
  Du kan behöva justera detta värde ytterligare när du lägger till musik, om autoplaceringen resulterar i att ytterligare avstånd läggs till mellan stämmor för att undvika kollisioner.

  Ändra definitionen för själva "linjeavstånd" i fönstret Sidinställningar. Se kapitlet Partiturstorlek och placering, åsidosättande alternativ förklaras också där.

  Notrad (Notsystem)

  Inte att förväxlas med andra begrepp kring instrument i MuseScore.

  En notrad är den uppsättning linjer och mellanrum som noterna skrivs på. När termen används i MuseScore syftar den till denna uppsättning av linjer och mellanrum som hör till ett givet instrument genom hela stycket. I följande partitur för röst och piano utgör allt gulmarkerat en enstaka notrad—notraden för stämman:

  Staff

  Slutlig — absolut — höjd på notrad

  Notlinjernas tjocklek bestäms i Format→Stil...→Partitur. Stanardvärdet är 0,11sp, och standardvärdet för sp är 1,75mm, så standardtjockleken på notlinjerna är 0,1952mm. Den "absoluta" höjden på en vanligt notrad med fem linjer, mätt från toppkanten av den översta linjen till nedre kanten av den nedersta linjen är 0,5x0,11sp + 4sp + 0,5x0,11sp = 0,5x0,1952mm + 4x1,75mm + 0,5x0,1925mm = 7,1925mm. Källa: https://musescore.org/en/node/362733 )

  Ackolad

  I musik för piano och vissa andra instrument används två notrader—en i huvudsak för den högra handen, den andra för vänstra. Denna uppsättning av två notrader binds normalt ihop av en klammerparentes och kallas för en ackolad. I följande utdrag är det gulmarkerade partiet en ackolad:

  Grand staff

  System

  Som text läser man musik från vänster till höger, uppifrån och ned. Varje linje noter tvärs över sidan kallas för ett system och det innehåller notraderna och ackoladerna för alla instrument. I följande exempel utgör det gulmarkerade området ett enstaka system:

  System

  Även om ett partitur har endast en enda notrad för ett enda instrument så kallar vi fortfarande en rad musik som läses tvärs över sidan för ett system. I följande sångblad finns bara en notrad men tre system:

  Single staff, multiple systems

  Ram

  Den mesta texten i noterad musik hänger ihop med särskilda toner eller takter. Men du kan också behöva placera text som inte hänger ihop med en särskild ton eller takt—titeln i början av ett stycke, textverser placerad efter slutet av ett stycke, förklarande information placerade mellan system eller till och med mellan takter. MuseScore använder ett element som kallas ramar för detta. Det finns vertikala-, text- och horisontella ramar—var och en optimerad för ett speciellt användningsområde. Horisontella ramar kan också användas för att skapa mellanrum mellan takter på ett system, med eller utan associerad text.

  Frames

  Marginaler

  En marginal är en yta där MuseScore normalt inte placerar noter eller andra element. Sidans marginal är ytan runt om sidans alla fyra kanter där inga element blir placerade. Notbladets marginal är den yta mellan övre och nedre marginalen och den första och sista notraden. Själva notraderna kommer inte att placeras i de marginalerna, men noter och andra markering över eller under notraden kan göra det.

  Margins