Redigera noter och pauser

Updated 2 months ago

  Översikt

  Detta kapitel beskriver metoderna att redigera musik som redan finns i ett partitur; läsaren bör redan k'nna till musikinmatningsmetoden som beskrivs i kapitlet Skriva noter och pauser.

  För att ändra noter (tonhöjd, notvärde, när den spelas, osv.) och takter i ett partitur, använd antingen

  Göra ändringar i notinmatningsläge

  Notinmatningsläge

  Gå in i notinmatningsläget genom att klicka på pennikonen i verktygsfältet, eller använd kortkommandot N. En notinmatningsmarkör visas nu; det är den tunna och utsträckta ljusblåa rutan som täcker hela notsystemet. Dess vänstra kantlinje är mörkblå. När notinmatningsmarkören visas innebär det att Musescore nu är i notinmatningsläge.

  I notinmatningsläget, använd tangentbordets piltangenter för att flytta notinmatningsmarkörens position till den intilliggande noten eller pausen i aktivt notsystem.

  Ändra notvärde i notinmatningsläge

  Det finns två kommandon som ändrar notvärde för en befintlig not eller paus i notmatningsläget:

  • Shift+W ökar notvärdet
  • Shift+Q minskar notvärdet

  Båda kommandona kommer eventuellt först att lägga till eller ta bort en punkt, därefter gå vidare till nästa större eller mindre notvärde. Alltså, exempelvis, om du trycker Shift+W på en fjärdedelsnot kommer den att bli en punkterad fjärdedelsnot, och om du trycker Shift+W en gång till blir den en halvnot.

  Ändra tonhöjd i notinmatningsläge

  Kommandona för att ändra tonhöjd för en markerad not i notinmatningsläge är:

  • - flytta noten upp en halvton (stavning med korsförtecken)
  • - flytta noten ner en halvton (stavning med b-förtecken)
  • Alt+Shift+ - flytta noten upp ett diatoniskt steg
  • Alt+Shift+ - flytta noten ner ett diatoniskt steg
  • Ctrl+ (Mac: Cmd+) - flytta noten upp en oktav
  • Ctrl+ (Mac: Cmd+) - flytta noten ner en oktav

  Ersätt noter och pauser i notinmatningsläge

  I standardinmatningsläget, stegvis takt, matas noter och takter in individuellt i direkt följd. Det är baserat på logiken att när en ny not eller paus läggs till av användaren kommer följande noter och pauser att justera sin längd (notvärde) automatiskt utan att påverka antalet slag i takterna.

  En motsvarighet i ordbehandlingsprogram, som Microsoft Word, är lägena "ersätt" eller "skriv över". För att ersätta en not med en annan, skriv in den nya noten direkt. Den nya noten skriver automatiskt över det som fanns där innan, du kommer inte behöva ta bort den gamla noten först.

  För att lägga till en ny not och flytta följande noter så att de inte skrivs över kan du antingen:

  Ta bort noter i notinmatningsläge

  För att ta bort en not och ersätta den med en paus, tryck Del.

  _Obs__: Om du istället vill flytta efterföljande noter framåt, för att hamna där den borttagna noten fanns, behöver du inte ta bort noten - flytta istället de efterföljande noterna med klipp ut och klistra in.

  Flytta noter i notinmatningsläge

  Även om flytt av noter till en annan plats i takten i regel utförs i normalt läge finns det ett par kommandon som kan användas för att ändra taktposition för en not eller paus under vissa omständigheter i notinmatningsläget. Om du har två noter eller pauser med samma notvärde och du vill byta plats på dem i notinmatningsläget kan du använda Shift+ eller Shift+ för att byta en not eller paus med dess granne med samma notvärde.

  Gör ändringar i normalt läge

  Använd normalt läge genom att avsluta alla andra lägen.

  För att avsluta notinmatningsläget om Musescore körs i det läget, tryck antingen Esc, eller klicka på notinmatningsknappen, eller tryck N igen. Notinmatningsmarkören bör inte vara synlig efteråt; se avsnittet "Göra ändringar i notinmatningsläge".

  För att avsluta redigeringsläget om Musescore körs i det läget, tryck Esc. Se huvudkapitlen Justera element direkt och Mata in och redigera text : Redigera textobjekts innehåll.

  Förutom där det anges fungerar metoderna nedan på antingen en enstaka markerad not eller paus, en listmarkering bestående av flera noter eller pauser, eller hela intervallmarkeringar. Se sidan om markeringar för mer information.

  Ändra notvärde i normalt läge

  Ändra markerade noter till ett specifikt notvärde

  För att ändra längd för en eller flera markerade noter i normalt läge till ett specifikt notvärde, klicka på önskad längdikon eller använd kortkommandona 19.

  Öka eller minska längden för en markerad not

  För att öka längden för en markerad not kan du använda kommandot Shift+W enligt ovan. Detta lägger till en förlängande punkt om det inte redan finns en, eller ändrar till nästa större notvärde om noten redan är punkterad. En åttondel, till exempel, kommer att ändras till en punkterad åttondelsnot, och en punkterad fjärdedelsnot kommer att ändras till en halvnot. Du kan också använda W för att dubblera notvärdet, vilket direkt ändrar en åttondelsnot till en fjärdedelsnot, eller en punkterad åttondel till en punkterad fjärdedel.

  Kommandona Shift+Q och Q kommer att utföra motsatt åtgärd; att minska eller halvera notvärdet på motsvarande sätt.

  Alla dessa kommandon fungerar på endast en markerad not.

  Dubblera eller halvera alla notvärden i en intervallmarkering

  Om du har matat in en passage med åttondelar och sextondelar, men vill dubblera längden för alla noter och pauser—altså dubblera hela passagens längd—se avsnittet om kommandon för att klistra in halva/dubbla notvärdet.

  Ändra tonhöjd i normalt läge

  Samma kommandon som ändrar tonhöjd i notinmatningsläget fungerar även i normalt läge, inklusive enstaka, list-, och intervallmarkeringar. Dessa kommandon är:

  • - flytta noten upp en halvton (stavning med korsförtecken)
  • - flytta noten ner en halvton (stavning med b-förtecken)
  • Alt+Shift+ - flytta noten upp ett diatoniskt steg
  • Alt+Shift+ - flytta noten ner ett diatoniskt steg
  • Ctrl+ (Mac: Cmd+) - flytta noten upp en oktav
  • Ctrl+ (Mac: Cmd+) - flytta noten ner en oktav

  Utöver det kommer, i det normala läget, knapparna för förtecken på verktygsfältet för Notinmatning och motsvarande kortkommandon lägga till eller ta bort förtecken på en markerad not, alltså ändra deras tonhöjd. Paletten Förtecken kan också användas för att lägga till förtecken på markerade noter.

  Ta bort noter och pauser i normalt läge

  För att ta bort en not och ersätta den med en paus, tryck Del.

  Om flera noter har markerats som en lista kommer Del att ersätta dem med pauser för varje not.

  Om du markerar ett intervall kommer Del att ersätta hela passagen med korrekta pauser enligt taktarten.

  Pauser kan i normala fall inte tas bort, eftersom det skulle leda till en takt med färre slag än den borde ha. Du kan dock läsa om kommandot för att ta bort markerat intervall nedanför för information om hur du gör detta vid behov. Förresten, pauser i stämmor 2–4 kan tas bort utan att ta bort slag från en takt.

  Ta bort noter och pauser och deras taktslag

  För att fullständigt ta bort markerade noter eller pauser—och därmed göra att stycket har färre takter om hela takter markeras, eller färre slag i takten om en del av en takt markeras—använd Verktyg%rarr;Ta bort markerat intervall eller kortkommandot Ctrl+Del (Mac: Cmd+Del).

  Lägg till bindebågar i normalt läge

  Bindebågar kan läggas till i normalt läge, men till skillnad från notinmatningsläget där bindebågskommandot automatiskt lägger till en not och skapar en bindebåge måste, i normalt läge, båda noterna finnas innan.

  För att lägga till en bindebåge i normalt läge:

  1. Markera en not som du vill binda till nästa not med samma tonhöjd
  2. Klicka på bindebågsknappen eller använd kortkommandot T

  Detta fungerar även om nästa not med samma tonhöjd tillhör en annan stämma.

  Om du markerar flera noter kommer Musescore att påbörja en bindebåge från allihop. Du kan använda tekniken för att binda över hela ackord med bara en åtgärd.

  Den här tekniken låter dig också binda noter som inte står bredvid varandra, som för att visa ett arpeggiera-och-håll-mönster för piano.

  Ändra stämma i normalt läge

  En not som matats in i en stämma kan flyttas till en annan stämma om detta är musikaliskt genomförbart, eller om innehållet i de båda stämmorna kan byta plats med varandra.

  Flytta markerade noter till en annan stämma

  För att flytta en markering för en eller flera noter till en annan stämme, tryck antingen en av stämknapparna i verktygsfältet eller använd snabbkommandona Ctrl+Alt+14 (Mac: Cmd+Option+14). Noter kommer att flyttas i den mån det är möjligt utan att förstöra nuvarande innehåll i destinationstämman.

  En not kan flyttas till en annan stämma om destinationsstämman i nuläget är tyst (pauser, eller inget alls inmatat) på den plats i takten dit noten ska flyttas. I det fallet kommer noten att flyttas till den nya stämman.

  En not kan också flyttas till en annan stämma om det redan finns en not eller ackord med samma notvärde som startar vid samma plats i takten. I det fallet kommer noten att kombineras med befintlig not eller befintligt ackord.

  Byt plats på innehållet i två stämmor

  MuseScore kan också byta plats på innehållet i två olika stämmor. Dessa kommandon fungerar endast på fullständiga takter (eller flera takter), inte på enstaka noter.

  För att byta plats på innehållet i två olika stämmor, använd motsvarande kommando i Verktyg→Stämmor:

  • Byt stämma 1-2
  • Byt stämma 1-3
  • Byt stämma 1-4
  • Byt stämma 2-3
  • Byt stämma 2-4
  • Byt stämma 3-4

  Se även

  Skriva noter och pauser