Implodera och explodera

Updated 4 weeks ago

  Implodera

  Kommandot __Implodera__låter dig göra endera av följande:

  • Kombinera notationen i flera stämmor på samma notrad till en stämma
  • Kombinera notationen från flera notrader till separata stämmor i en notrad.

  Kombinera noter från flera stämmor i en enda notrad till en stämma

  1. Markera ett antal takter på en notrad.
  2. Från menyfältet, välj VerktygImplodera.

  Alla markerade noter i notraden visas nu i stämma 1.

  Kombinera noter från flera notrader till flera stämmor på en notrad

  1. Kontrollera att det bara finns en stämma på varje notrad som ska imploderas;
  2. Välj ett antal takter i den övre notraden och utöka markeringen nedåt för att inkludera upp till 4 stämmor.
  3. Från menyfältet, välj VerktygImplodera.

  Noterna som förut stod i den övre notraden kommer nu att finnas i stämma 1, noterna från notraden nedanför i stämma 2, och så vidare.

  Explodera

  Explodera låter dig göra endera av följande:

  • Kopiera en passage av enstaka noter, i en enda notrad, till en eller flera notrader nedanför.
  • Transformera ackorden i en markerad passage till en enda notrad, i deras ingående noter på en eller flera notrader nedanför.

  Kopiera passage av enstaka noter till flera notrader

  1. Kontrollera att passagen ligger i stämma 1 (det bör inte finnas noter eller pauser i andra stämmor).
  2. Markera önskat taktintervall
  3. Utöka markeringen nedåt genom så många notrader som du vill kopiera till.
  4. Från menyfältet, välj VerktygExplodera.

  Passagen i den översta notraden kopieras till varje markerad notrad nedanför.

  Separera en ackordpassage ned till dess ingående noter

  I det här fallet är ackorden i en markerad passage separerade till dess ingående noter på det här sättet:

  • Om passagen är helt i stämma 1 kommer den översta noten i ackordet stå i den översta notraden, medan de lägre noterna flyttas till nedanstående notrader.
  • Om passagen innehåller flera stämmor kommer noter i stämma ett att behållas på den översta notraden, medan andra stämmor flyttas till nedanstående notrader.
  • Alla exploderade noter placeras i stämma 1.
  1. Kontrollera att det finns tillräckligt många tomma notrader under käll-notraden för att ta emot de explodera noterna. Skapa extra notrader om det behövs via Instrumentpanelen.
  2. Välj ett av två alternativ:
   • Markera ett antal takter i käll-notraden: detta tillåter att alla noter exploderas om det finns tillräckligt många notrader.
   • Markera ett antal takter som inkludera både käll-notraden och som sträcker sig nedåt för att inkludera en eller flera destinations-notrader: Detta begränsar antalet exploderade noter/stämmor till antalet markerade notrader.
  3. Från menyfältet, välj VerktygExplodera.

  Anmärkningar: (1) Om markeringen ligger helt i stämma 1 kommer MuseScore att kasta de lägsta noterna i ackord som innehåller fler noter än antalet notrader i markeringen. (2) Om markeringen ligger helt i stämma 1, och om ett visst ackord har färre noter än antalet destinations-notrader, kommer noterna att dupliceras vid behov, så att varje notrad får en not. (3) Befintlig musik i destinations-notraderna skrivs över. (4) Om du markerar en delvis takt kommer exploderakommandot automatiskt att expandera den till en hel takt.