Tworzenie wyciągów głosów

Updated 9 months ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Tworzenie wyciągów głosów.

  Jeśli zapisałeś/aś partyturę na zespół, MuseScore może utworzyć osobne arkusze dla każdego z poszczególnych głosów w zespole.

  W obecnej wersji MuseScore'a tworzenie wyciągów głosów z partytury składa się z dwóch etapów:

  1. Określenia, które instrumenty mają zostać dołączone do każdego z głosów ("Definiowanie wyciągów głosów").
  2. Tworzenia wyciągów głosów.

  Definiowanie wyciągów głosów

  Możesz zdefiniować głosy w każdym momencie pracy nad partyturą. Głosy definiuje się tylko raz dla każdej partytury, ale oczywiście zawsze można wrócić do tego etapu, aby wprowadzić niezbędne zmiany. Instrukcje znajdujące się dalej oparte są na przykładzie kwartetu smyczkowego, ale te same zasady dotyczą każdego innego składu instrumentalnego.

  1. Z głównego menu wybierz PlikWyciągi głosów....

   Przy pierwszym otwarciu okna "Wyciągi głosów" jedynym aktywnym przyciskiem jest "Nowy"

  2. W oknie Wyciągi głosów, wybierz Nowy, aby zdefiniować głos.

   Okno "Wyciągi głosów" pokazuje teraz nowy głos w lewym panelu, a właściwości wybranego głosu w prawym panelu

  3. W prawym panelu wpisz "Nazwę pliku" oraz "Nazwę głosu".
   Nazwa pliku
   Nazwa pliku potrzebna do zapisania go na dysku komputera (wymagane).
   Nazwa głosu
   Tekst, który zostanie umieszczony na pierwszej stronie głosu w lewym, górnym rogu (opcjonalne).
  4. Wybierz partię instrumentalną, z której chcesz utworzyć głos, zaznaczając odpowiednie pole w prawym panelu. Zwykle z jednego instrumentu tworzy się jeden wyciąg, ale czasami tworzy się go także z kilku instrumentów (np. głosy perkusyjne zawierają zwykle więcej instrumentów). MuseScore pozwala zaznaczyć dowolną liczbę instrumentów dla jednego wyciągu.

   W prawym panelu okna "Wyciągi głosów", właściwości pierwszego głosu są teraz ustalone

  5. Powtórz kroki 2-4 dla każdej kolejnej partii.

   W tym przykładzie wszystkie cztery instrumenty są teraz wypisane w lewym panelu okna "Wyciągi głosów"

  6. Kiedy skończysz, kliknij Zamknij w celu wyjścia z okna "Wyciągi głosów".

  Skończyłeś/aś właśnie definiować wyciągi. Nie ma więcej potrzeby powtarzać tych czynności, chyba że w celu wprowadzenia zmian lub poprawek. W obecnej wersji MuseScore'a nie jest możliwe rozdzielanie pojedynczej pięciolinii zawierającej dwa lub więcej głosów do osobnych wyciągów. Każdy instrument, który chcesz wydrukować na osobnym arkuszu musi zatem być zapisany na oddzielnej pięciolinii w partyturze. Należy zatem dobrze zaplanować układ instrumentów.

  Tworzenie wyciągów głosów

  Możesz utworzyć wyciągi głosów w dowolnym momencie pracy nad partyturą. Najlepiej jednak zrobić to tylko raz, kiedy partytura jest już gotowa lub przynajmniej, gdy zapisana jest chociaż cześć muzyki i chcesz sprawdzić wygląd wyciągów:

  1. Z głównego menu wybierz ponownie PlikWyciągi głosów....
  2. W lewym panelu zaznacz głos, który chcesz utworzyć i obejrzeć.
  3. Wciśnij Utwórz głos i do głównego okna MuseScore'a dodanie zostanie nowa zakładka, zawierająca utworzony właśnie wyciąg głosu.

  Powtórz kroki 2-4 dla każdego z wyciągów, które chcesz przejrzeć lub wydrukować. Jeśli dokonasz jakichkolwiek zmian w partyturze, możesz je ponownie utworzyć, aby nanieść w nich wprowadzone w międzyczasie zmiany.

  Zapisywanie

  W obecnej wersji MuseScore'a zmiany w partyturze nie są automatycznie odzwierciedlane w wyciągach głosów, które zostały utworzone przed ich wprowadzeniem. Zmiany te muszą więc być albo wprowadzone do poszczególnych wyciągów ręcznie, albo przez ponowne ich utworzenie w sposób opisany powyżej (bez konieczności ponownego definiowania głosów). Należy także pamiętać, że utworzone wyciągi głosów nie są zapisywane na dysku komputera automatycznie, więc każdy z nich musi być zapisywany ręcznie, jako osobny plik (PlikZapisz...), w przeciwnym razie plik ten zostanie skasowany przy zamykaniu zakładki lub programu. Z reguły pliki te należy przejrzeć pod względem formatowania, zanim zostaną zapisane.