Kopiëren en plakken

  De knip-, kopieer- en plakopdrachten zijn krachtige hulpmiddelen in MuseScore. Ze kunnen worden gebruikt om volledige muziekpassages te reproduceren, om muziek eerder of later te verplaatsen, om tekst of andere markeringen tussen notenbalken te kopiëren, om de inhoud in verschillende maten uit te wisselen, en meer.

  Toegang tot de opdrachten

  In alle gevallen is de eerste stap het selecteren wat je wilt knippen of kopiëren.

  Net als bij andere programma's die knippen, kopiëren en plakken ondersteunen, heb je toegang tot deze opdrachten vanuit het menu Bewerk, vanuit een contextmenu dat verschijnt bij rechtsklikken of verwante bewegingen (bijv. Ctrl+klik of tik met twee vingers) of via de standaard sneltoetsen.

  Commando Sneltoets (Windows) Sneltoets (Mac) Contextmenu Hoofdmenu
  Knip Ctrl+X Cmd+X Knip Bewerk→Knip
  Kopieer Ctrl+C Cmd+C Kopieer Bewerk→Kopieer
  Plak Ctrl+V Cmd+V Plak Bewerk→Plak
  Wissel om met klembord Ctrl+Shift+X Cmd+Shift+X Wissel om met klembord Bewerk→Wissel om met klembord
  Halve duur plakken Ctrl+Shift+Q Cmd+Shift+Q Nvt Bewerk→Halve duur plakken
  Dubbele duur plakken Ctrl+Shift+W Cmd+Shift+W Nvt Bewerk→Dubbele duur plakken

  Opmerking: Als je het contextmenu gebruikt, zorg er dan voor dat je met de rechtermuisknop op een geselecteerd item klikt of in een selectie vak in plaats van op een lege ruimte in de partituur, om te voorkomen dat je selectie ongedaan wordt gemaakt.

  Een bereik kopiëren

  Om een bereik te kopiëren - of het nu gaat om een enkel akkoord, een enkele maat, meerdere maten op één notenbalk of meerdere maten over meerdere notenbalken - doe je het volgende:

  1. Selecteer het bereik die je wilt kopiëren
  2. Gebruik de opdracht Kopieer vanuit het menu of druk op Ctrl+C (Mac: Cmd+C)
  3. Selecteer de eerste noot of de rust van de bestemming
  4. Gebruik de opdracht Plak in het menu of druk op Ctrl+V (Mac: Cmd+V)

  Bereik kopiëren (geanimeerde afbeelding)

  Gekopieerde muziek vervangt de bestaande inhoud van de bestemming. Alle elementen in het geselecteerde bereik worden gekopieerd, met uitzondering van systeem elementen zoals tempotekst, toonsoort- en maatsoortveranderingen en herhalingen. Je kunt het Selectiefilter gebruiken om elementen van een bepaald type uitsluiten van de bewerking.

  Een enkel element of een lijst met elementen kopiëren

  Met MuseScore kun je liedteksten, akkoordsymbolen, dynamiek, articulatie of andere markeringen van de ene plaats naar de andere kopiëren terwijl de noten op de bestemming intact blijven. Voor akkoordsymbolen en dynamiek zal MuseScore indien mogelijk de relatieve posities van de markeringen behouden. Voor liedteksten en articulaties kopieert MuseScore noot voor noot.

  Om een enkel element of een lijst met elementen naar een nieuwe bestemming te kopiëren:

  1. Selecteer de elementen die je wilt kopiëren
  2. Gebruik de opdracht Kopieer vanuit het menu of druk op Ctrl+C (Mac: Cmd+C)
  3. Selecteer de eerste noot of de rust van de bestemming
  4. Gebruik de opdracht Plak in het menu of druk op Ctrl+V (Mac: Cmd+V)

  Elementen verplaatsen

  In MuseScore is knippen en plakken een manier om elementen van de ene locatie naar de andere te verplaatsen. Dit kan worden gebruikt om een passage van een fluitpartij naar een klarinetpartij te verplaatsen, van de ene maat naar de andere binnen een enkele partij of om een passage eerder of later te verschuiven. Dit laatste is vooral handig als een manier om noot of rust “in te voegen” of “te verwijderen” terwijl bestaande noten naar rechts of links worden verschoven. Knip en plak eenvoudigweg de noten die je wilt verplaatsen naar hun nieuwe positie.

  Een selectie verplaatsen:

  1. Selecteer wat je wilt verplaatsen
  2. Gebruik de opdracht Knip in het menu of druk op Ctrl+X (Mac: Cmd+X)
  3. Selecteer de eerste noot of de rust van de bestemming
  4. Gebruik de opdracht Plak in het menu of druk op Ctrl+V (Mac: Cmd+V)

  Een selectie verwisselen met het klembord

  Het commando verwisselen met klembord combineert twee operaties in één: (1) Eerst overschrijft het een geselecteerd deel van de partituur met de inhoud van het klembord, net als het commando plak, (2) Ten tweede verplaatst het het overschreven deel van de partituur terug naar het klembord, net als het kopieer commando.

  Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om twee delen van een partituur van gelijke lengte, A en B, om te wisselen:

  1. Selecteer sectie A
  2. Pas de opdracht knip toe
  3. Selecteer sectie B
  4. Pas de opdracht wissel om met klembord toe om A over de inhoud van B te plakken terwijl de inhoud van B naar het klembord wordt verplaatst
  5. Selecteer opnieuw sectie A (of alleen de eerste noot, rust of maat)
  6. Pas de opdracht plak toe

  Net als de andere commando's die hier worden besproken, kun je de opdracht wissel om met klembord openen vanuit het menu of via een sneltoets. In dit geval is dat Ctrl+Shift+X (Mac: Cmd+Shift+X) .

  Een selectie herhalen

  Kopiëren en plakken wordt vaak gebruikt om een bepaalde passage onmiddellijk na het origineel te dupliceren. MuseScore biedt een speciaal herhaal selectie commando om dit proces te vereenvoudigen. Om snel een noot, akkoord, maat of andere passage te herhalen naar de locatie direct na de selectie:

  1. Selecteer de te herhalen passage
  2. Druk op R

  In tegenstelling tot de andere hier besproken commando's, werkt herhaal de huidige selectie in de noteninvoermodus en herhaalt het het hele akkoord dat de geselecteerde noot bevat. Dit is handig voor het maken van een reeks herhaalde akkoorden.

  Een selectie kopiëren naar meerdere notenbalken

  Als je een passage naar meerdere notenbalken wilt kopiëren - bijvoorbeeld om een fluitpartij in de hobo's en klarinetten te verdubbelen - kun je het verdeel commando gebruiken:

  1. Selecteer de passage die je wilt kopiëren
  2. Breid de selectie uit met onderstaande notenbalken (bijv. door op Shift+ te drukken)
  3. Gebruik Gereedschappen→Verdeel

  Dit kopieert de oorspronkelijke selectie, ervan uitgaande dat deze alleen enkele noten bevat - geen akkoorden en geen meerdere stemmen. Als er akkoorden of meerdere stemmen zijn, dan worden deze verdeeld over de resterende notenbalken zoals beschreven in de sectie over het verdeel-commando.

  Plak halve/dubbele duur

  Als je een passage hebt ingevoerd met overwegend achtste noten maar de hele passage wilt halveren tot overwegend zestiende noten of verdubbelen tot kwartnoten, dan biedt MuseScore een paar speciale commando's om dit te bereiken. Je kunt de duur van een bestaande selectie wijzigen of een afzonderlijke kopie van de passage met de gewijzigde duur maken. De duur van een passage halveren of verdubbelen:

  1. Selecteer een bereik om te wijzigen
  2. Gebruik de opdracht kopieer.
  3. Als je een aparte kopie van de passage met de gewijzigde duur wilt maken, selecteer je de bestemming
  4. Gebruik de opdracht halve duur plakken of dubbele duur plakken

  Dupliceren van individuele elementen

  Individuele elementen - zelfs elementen die normaal gesproken niet worden gekopieerd als onderdeel van een bereikselectie, zoals maatsoorten of volta's - kunnen worden gedupliceerd met de muis:

  1. Houd Ctrl+Shift ingedrukt (Mac: Cmd+Shift) en klik en houd vast op een element
  2. Sleep het ergens in de partituur
  3. Wanneer je de muisknop loslaat, wordt het geselecteerde element gekopieerd naar de nieuwe locatie

  Crescendo teken dupliceren (geanimeerde afbeelding)

  Zie ook