Toggle

• Mar 9, 2024 - 19:13

Toggle är svårt. Jag föreslår att vi använder vad som passar bäst för varje sträng. På/av känns oftast mest naturligt.

Str 1235
Toggle up bow
Nu: Växla uppstråk (?)
Föreslås: Uppstråk på/av

Str 1760 (m.fl. - olika val för notinmatning)
Toggle note input mode: insert (increases measure duration)
Nu: Växla notinmatningsläge: infoga (ökar taktlängd)
Föreslås: Notinmatningsläge av/på: infoga (ökar taktlängd)
Föreslås: Notinmatningsläge: infoga (ökar taktlängd)


Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.